توی این بازی شما قراره بر سر تشکیل موفق‌ترین شرکت با بقیه بازیکن ها رقابت کنید. هدف اصلی در این بازی به کار گیری و استخدام کارکنان و تصمیم گیری درست و به موقع، موفق ترین مجموعه را بسازید.